Green inženjering doo

KRAGUJEVAC

Безбедност и здравље на раду

Безбедност и здравље на раду​ је право зајамчено Уставом Републике Србије, према коме свако има право на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве услове на раду, потребну заштиту на раду и нико се ових права не може одрећи.  Женама, омладини и особама са инвалидидетом омогућују се посебна права безбедности и здравља на раду и посебни услови рада, у складу са законом.
(Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године са акционим планом за њено спровођење)

Безбедност и заштита здравља на раду једно је од основних права сваког човека, јер једино безбедан рад, здрава и безбедна радна средина омогућавају продуктиван рад и живот. Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених (члан 4. тачка 4.).

Безбедност и здравље на раду (БЗР) јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених. Превентивне мере јесу све мере које се предузимају или чије се предузимање планира на свим нивоима рада код послодавца, ради спречавања повређивања или оштећења здравља запослених (Закон о безбедности и здрављу на раду).

Интерес друштва, свих субјеката и сваког појединца је да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака. За остваривање оваквог циља неопходан је систематски приступ у превентивном деловању.

Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 101/05 и 91/2015) омогућава запосленима безбедно радно место и очување здравља запослених.

Упознајте наш тим

Наш тим је спој искусних професионалаца и младих амбициозних сарадника.  Чланови нашег тима поседују све неопходне лиценце и сертификате, завршене обуке из области неопходнх за обављање услуга и делатности наше компаније.

Scroll to Top