Шта је Акт о процени ризика?

Акт о процени ризика Akt o proceni rizika

Акт о процени ризика

Акт о процени ризика је основни и најважнији документ предвиђен Законом о безбедности и здрављу на раду.

Акт о процени ризика је документ који се користи у оквиру система управљања ризицима како би се идентификовали потенцијални ризици и њихова вероватноћа појављивања у одређеној ситуацији, као и да би се утврдиле мере за управљање тим ризицима.

Акт о процени ризика морају да имају организације које желе да смање ризик пословања, повећају безбедност и смање трошкове. Ово се посебно односи на организације које обављају активности које су подложне ризику, попут производње, обраде података, здравствених услуга итд.

Циљ „Акта о процени ризика“

Циљ Акта о процени ризика је да организацији пружи јасну слику о потенцијалним ризицима са којима се суочава, као и да јој помогне да донесе информисане одлуке о управљању тим ризицима. Документ треба да садржи детаљан опис ризика, као и предлоге мера које би се могле предузети да би се ризици смањили или елиминисали.

У зависности од специфичне врсте организације и њених пословних активности, различити фактори ће бити укључени у Акт о процени ризика. Међутим, уопштено, документ треба да обухвата процену опасности, вероватноћу појављивања ризика, утицај ризика на организацију, идентификацију особа или делатности које су изложене ризику, и предлоге за управљање тим ризицима.

akt o proceni rizika2

Ко мора да има „Акт о процени ризика“?

Послодавац је дужан да донесе Акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за отклањање опасности и штетности које су утврђене актом.

Послодавац је дужан да измени Акт о процени ризика у случају увођења нових радних места, промене технолошког процеса рада, отварања нове организационе јединице и сл.

Ко израђује „Акт о процени ризика“?

Акт можемо добити на 2 начина. Акт може израдити:

  1. Правно лице са Лиценцом за обављање послова Безбедности и здравља на раду издатом од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  2. Лице за безбедност и здравље на раду које је запослено код послодавца (Лице са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и здравља на раду и одговарајућом стручном спремом)

Конкретни примери

На пример, у индустријским секторима, закони захтевају да организације имају Акт о процени ризика за различите врсте опасности, попут пожара, експлозија, хемијских или радиолошких опасности, као и за здравље и безбедност радника.

У здравственим установама, акт о процени ризика је обавезан како би се идентификовали потенцијални ризици за пацијенте, запослене и посетиоце, као и како би се осигурало да се спроводе одговарајуће мере за управљање тим ризицима.

У случају информационих технологија, организације би требало да процене ризик од неовлашћеног приступа или крађе података, губитка података и других претњи.

Опште говорећи, готово све организације би требало да разматрају потребу за Актом о процени ризика, како би се осигурало да су идентификовани потенцијални ризици и успостављене одговарајуће мере за управљање њима.

Законски прописи у Србији 

У Србији, постоји неколико закона који прописују обавезу организација да имају Акт о процени ризика за одређене врсте активности. Неки од најважнијих закона у овом контексту су:

  1. Закон о безбедности и здрављу на раду: Овај закон обавезује све послодавце у Србији да процене ризике на радном месту и усвоје мере заштите ради спречавања повреда на раду и професионалних болести.
  2. Закон о заштити од пожара: Према овом закону, све организације које су изложене ризику од пожара су у обавези да израде Акт о процени ризика од пожара и усвоје мере заштите.
  3. Закон о заштити животне средине: Овај закон обавезује организације које обављају активности које могу утицати на животну средину да процене ризике и усвоје мере заштите ради спречавања или смањења штетних утицаја на животну средину.
  4. Закон о информационој безбедности: Овај закон прописује обавезу организација да процене ризике од неовлашћеног приступа или оштећења информационих система и усвоје мере заштите ради спречавања таквих претњи.

Уз ове законе, постоје и друге специфичне прописе и стандарде који могу захтевати одређене организације да израде Акт о процени ризика, на пример у области производње, транспорта опасних материја, здравствених услуга, итд. Стога, препоручљиво је да се организације информишу о специфичним законима и прописима који се односе на њихову делатност и на основу тога процене да ли су у обавези да израде Акт о процени ризика.

Шта ако немам „Акт о процени ризика“?

Новчане казне предвиђене за правна лица су од 800.000 до 1.000.000 динара, а за приватне предузетнике од 400.000 до 500.000 динара.

Ипак, ако одаберете поузданог партнера, који ће вам обезбедити сву потребну документацију из области безбедности и здравља на раду, немате разлога за бригу и главобољу. Green инжењеринг има огромно искуство, све неопходне лиценце и искусне професионалце у свом тиму. О томе говоре и наши клијенти и пројекти на којима смо били ангажовани. Погледајте листу наших референци.

Контактирајте нас!

Scroll to Top