Šta je Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika

Akt o proceni rizika je osnovni i najvažniji dokument predviđen Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

Akt o proceni rizika je dokument koji se koristi u okviru sistema upravljanja rizicima kako bi se identifikovali potencijalni rizici i njihova verovatnoća pojavljivanja u određenoj situaciji, kao i da bi se utvrdile mere za upravljanje tim rizicima.

Akt o proceni rizika moraju da imaju organizacije koje žele da smanje rizik poslovanja, povećaju bezbednost i smanje troškove. Ovo se posebno odnosi na organizacije koje obavljaju aktivnosti koje su podložne riziku, poput proizvodnje, obrade podataka, zdravstvenih usluga itd.

Cilj Akta o proceni rizika

Cilj Akta o proceni rizika je da organizaciji pruži jasnu sliku o potencijalnim rizicima sa kojima se suočava, kao i da joj pomogne da donese informisane odluke o upravljanju tim rizicima. Dokument treba da sadrži detaljan opis rizika, kao i predloge mera koje bi se mogle preduzeti da bi se rizici smanjili ili eliminisali.

U zavisnosti od specifične vrste organizacije i njenih poslovnih aktivnosti, različiti faktori će biti uključeni u Akt o proceni rizika. Međutim, uopšteno, dokument treba da obuhvata procenu opasnosti, verovatnoću pojavljivanja rizika, uticaj rizika na organizaciju, identifikaciju osoba ili delatnosti koje su izložene riziku, i predloge za upravljanje tim rizicima.

akt o proceni rizika2

Ko mora da ima Akt o proceni rizika?

Poslodavac je dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti koje su utvrđene aktom.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju uvođenja novih radnih mesta, promene tehnološkog procesa rada, otvaranja nove organizacione jedinice i sl.

Ko izrađuje Akt o proceni rizika?

Akt možemo dobiti na 2 načina. Akt može izraditi:

  1. Pravno lice sa Licencom za obavljanje poslova Bezbednosti i zdravlja na radu izdatom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  2. Lice za bezbednost i zdravlje na radu koje je zaposleno kod poslodavca (Lice sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i odgovarajućom stručnom spremom)

Konkretni primeri

Na primer, u industrijskim sektorima, zakoni zahtevaju da organizacije imaju Akt o proceni rizika za različite vrste opasnosti, poput požara, eksplozija, hemijskih ili radioloških opasnosti, kao i za zdravlje i bezbednost radnika.

U zdravstvenim ustanovama, akt o proceni rizika je obavezan kako bi se identifikovali potencijalni rizici za pacijente, zaposlene i posetioce, kao i kako bi se osiguralo da se sprovode odgovarajuće mere za upravljanje tim rizicima.

U slučaju informacionih tehnologija, organizacije bi trebalo da procene rizik od neovlašćenog pristupa ili krađe podataka, gubitka podataka i drugih pretnji.

Opšte govoreći, gotovo sve organizacije bi trebalo da razmatraju potrebu za Aktom o proceni rizika, kako bi se osiguralo da su identifikovani potencijalni rizici i uspostavljene odgovarajuće mere za upravljanje njima.

Zakonski propisi u Srbiji 

U Srbiji, postoji nekoliko zakona koji propisuju obavezu organizacija da imaju Akt o proceni rizika za određene vrste aktivnosti. Neki od najvažnijih zakona u ovom kontekstu su:

  1. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu: Ovaj zakon obavezuje sve poslodavce u Srbiji da procene rizike na radnom mestu i usvoje mere zaštite radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti.
  2. Zakon o zaštiti od požara: Prema ovom zakonu, sve organizacije koje su izložene riziku od požara su u obavezi da izrade Akt o proceni rizika od požara i usvoje mere zaštite.
  3. Zakon o zaštiti životne sredine: Ovaj zakon obavezuje organizacije koje obavljaju aktivnosti koje mogu uticati na životnu sredinu da procene rizike i usvoje mere zaštite radi sprečavanja ili smanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu.
  4. Zakon o informacionoj bezbednosti: Ovaj zakon propisuje obavezu organizacija da procene rizike od neovlašćenog pristupa ili oštećenja informacionih sistema i usvoje mere zaštite radi sprečavanja takvih pretnji.

Uz ove zakone, postoje i druge specifične propise i standarde koji mogu zahtevati određene organizacije da izrade Akt o proceni rizika, na primer u oblasti proizvodnje, transporta opasnih materija, zdravstvenih usluga, itd. Stoga, preporučljivo je da se organizacije informišu o specifičnim zakonima i propisima koji se odnose na njihovu delatnost i na osnovu toga procene da li su u obavezi da izrade Akt o proceni rizika.

Šta ako nemam Akt o proceni rizika?

Novčane kazne predviđene za pravna lica su od 800.000 do 1.000.000 dinara, a za privatne preduzetnike od 400.000 do 500.000 dinara.

Ipak, ako odaberete pouzdanog partnera, koji će vam obezbediti svu potrebnu dokumentaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, nemate razloga za brigu i glavobolju. Green inženjering ima ogromno iskustvo, sve neophodne licence i iskusne profesionalce u svom timu. O tome govore i naši klijenti i projekti na kojima smo bili angažovani. Pogledajte listu naših referenci.

Kontaktirajte nas!

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Scroll to Top