adult-business-career-209234
безбедност здравље на раду

Безбедност и здравље на раду

Услуга безбедности и здравља на раду обухвата следеће послове:

 • Израда Акта о процени ризика
 • Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду
 • Израда Програма обуке
 • Израда законом прописаних евиденција из области безбедности и здравља на раду и њихово ажурирање
 • Обуке запослених за безбедан и здрав рад, основне и периодичне Стручне обуке запослених
 • Израда пратеће документације из области безбедности и здравља на раду
 • Израда Елабората о уређењу градилишта и пријава радова инспекцији рада
 • Контрола примене прописаних мера безбедности и здравља на радном месту
 • Комуникација са медицином рада
 • Упућивање запослених на претходне и периодичне лекарске прегледе
 • Упућивање запослених на обуке из области пружања прве помоћи
 • Комуникација са инспекцијом рада
 • Учећше у интерним и екстерним контролама примене стандарда
 • Консултантске услуге интерне контроле докумената

Scroll to Top