dizalica
boxes business company 1267324

Преглед и провера опреме за рад

Преглед и провера опреме за рад:

 • Дизалица и уређај носивости од 0,5 тона и више
 • Регална дизалица на механизовани погон
 • Подизна платформа на механизовани погон
 • Висећа скела, на механизовани погон
 • Самоходно возило, на механизовани погон (виљушкари, електровучна возила, тегљачи…)
 • Преса, маказе, нож и ваљак, на механизовани погон
 • Опрема за прераду и обраду дрвета, пластичних и сличних материјала, на механизовани погон
 • Уређаји у којима се наносе и суше премазна средства
 • Привремена електрична инсталација са уређајима, опремом и прибором
 • Опрема за рад (машине, уређаји, постројења, инсталације и алати) за коју је послодавац актом о процени ризика утврдио да се на њој врше превентивни и периодични прегледи и провере

Испитивање инсталација

 • Испитивање електричних инсталација
 • Испитивање громобранских инсталација
 • Испитивање паник расвете

Организовање са Институтима Испитивања услова радне околине:

 • микроклиме
 • осветљености
 • физичких штетности (бука и вибрације)
 • хемијских штетности.
Scroll to Top