image from rawpixel id 431803 jpeg
poplava

Процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања

Процена ризика од катастрофа представља обавезу према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр. 87/2018).
Израдом Акта о процени ризика од катастрофа идентификују се врста, карактер и порекло појединих ризика од катастрофа, утврђује се степен угрожености, фактори који узрокују или увећавају степен опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности.

На основу члана 15. Закона о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018), процена ризика од катастрофа се обавезно ради и има обавезу да је изради и донесе:

  1. Република Србија
  2. Аутономна покрајина
  3. Јединица локалне самоуправе
  4. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, изузев савеза, клубова и удружења и други правни субјекти
  5. Предшколске и школске установе и факултети за све објекте у којима бораве деца, односно објекте у којима се одвија настава
  6. Установе социјалне заштите за објекте у којима бораве корисници
  7. Здравствене установе изузев апотека
  8. Привредна друштва и друга правна лица која у свом саставу имају организационе целине чији су капацитети, обим и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије из области енергетике, телекомуникација, рударства и саобраћаја
  9. Процену ризика од катастрофа израђују и доносе и Правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду капацитета више од 100 лица (корисника), а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета.

Процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања ажурира се периодично на три године и у случају појаве новог ризика, смањења или повећања постојећег ризика.

Scroll to Top