image from rawpixel id 431803 jpeg
poplava

Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

Procena rizika od katastrofa predstavlja obavezu prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“ br. 87/2018).
Izradom Akta o proceni rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od katastrofa, utvrđuje se stepen ugroženosti, faktori koji uzrokuju ili uvećavaju stepen opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti.

Na osnovu člana 15. Zakona o smanjenju rizika i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), procena rizika od katastrofa se obavezno radi i ima obavezu da je izradi i donese:

  1. Republika Srbija
  2. Autonomna pokrajina
  3. Jedinica lokalne samouprave
  4. Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja i drugi pravni subjekti
  5. Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava
  6. Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici
  7. Zdravstvene ustanove izuzev apoteka
  8. Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja
  9. Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose i Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica (korisnika), a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja ažurira se periodično na tri godine i u slučaju pojave novog rizika, smanjenja ili povećanja postojećeg rizika.

Scroll to Top