bezbednost-na-radu-opasne-materije
image from rawpixel id 954901 jpeg 1 scaled

Управљање хемикалијама

 1. Управљање хемикјалијама у следећим случајевима:
  • при изради документације за упис хемикалија у Регистар хемикалија (Досије о хемикалији)
  • у примени одредби које се односе на класификацију, паковање, обележавање и рекламирање хемикалија
  • у изради безбедносног (СДС) листа за хемикалију која се ставља у промет
  • при изради Извештаја о безбедности хемикалија
  • око добијања дозволе за обављање делатности промета, нарочито опасних хемикалија
  • око стављања детергента у промет
  • у спровођењу процедуре у вези увоза и извоза одређених опасних хемикалија
  • у погледу ограничења и забрана, прописаних Законом
  • у погледу уписа биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за достављање Техничког досијеа и пратеће документације
  • у поступку за добијање Одобрења за стављање у промет биоцидног производа
  • у погледу класификације биоцида, њиховог обележавања, паковања и оглашавања у складу са Законом
  • у погледу коришћења, складиштења, одлагања и малопродаје опасних хемикалија и биоцида
 2. Израда упутстава и процедура за коришћење опасних хемикалија и биоцида и поступања са отпадом
 3. Обуке запослених за управљање хемикалијама и биоцидним производима
 4. Надзор над применом процедура у управљању хемикалијама и биоцидним производима
 5. Оперативна помоћ клијентима у поступку по наложеној мери инспектора
 6. Консултантске услуге интерне контроле докумената

Scroll to Top