заштита животне средине
заштита животне средине

Заштита животне средине

У спектру својих услуга Green инжењеринг има и услуге из облaсти заштита животне средине. Ту пре свега спадају услуге из области процене утицаја на животну средину и услуге управљањња отпадом. Садржина захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину је дефинисана чланом 8. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС„, бр. 135/2004, 36/2009) и чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005).

 • Израда Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
 • Израда Захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину
 • Израда Студије о процени утицаја пројекта на животну средину
 • Израда Плана управљања отпадом, његово континуално ажурирање и допуна
 • Услуге Лица одговорног за управљање отпадом
 • Израда процедура и упутстава за управљање отпадом
 • Консултације у вези са обавезним испитивањима параметара животне средине
 • Консултације приликом избора оператера за транспорт и складиштење отпада
 • Консултације приликом организовања привремених складишта опасног и неопасног отпада
 • Консултације приликом испитивања опасног отпада
 • Планирање и праћење израде законом прописане документације
 • Помоћ у вођењу законом прописаних дневних евиденција
 • Израда евиденција увезених или произведених производа који након употребе постају посебни токови отпада
 • Израда годишњих извештаја и предаја министарству надлежном за заштиту животне средине
 • Обуке запослених за поступање у управљању отпадом
 • Надзор над применом процедура у управљању отпадом
 • Оперативна помоћ клијенту у поступку по наложеној мери инспектора
 • Консултантске услуге интерне контроле докумената

Scroll to Top